CEI PETITS FERRERETS

La nostra escoleta és un Centre d’Educació Infantil autoritzat per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, la qual cosa implica que el personal docent està titulat i que tant al nostre projecte educatiu com la metodologia que s’utilitza per d’aplicar-la estan regulades, elaborades i dutes a terme d’una manera correcte.

L’objectiu general és educar i no guardar. És un centre on els infants i creixen, maduren, se’ls estima i se’ls valora pel que són. En cap moment pretén substituir a la família sinó que la complementa.
Amb el treball conjunt de l’escoleta i els pares es pretén estimular el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals dels nins i nines. A més potencia la seva creativitat, cobreix les seves necessitats fisiològiques i transmet hàbits que els permetrà aconseguir autonomia i seguretat.
El centre d’educació infantil Petits Ferrerets ha estat creat amb 2 objectius generals:
1. Ajudar a conciliar la vida laboral i familiar
2. Oferir una assistència i educació de qualitat als nens de 0-3 anys

Horari
De dilluns a divendres de 7h30 A 17h30

Escoleta “Ben matinera”

(7h30-8h00)

Escoleta “Entrada”
(8h00-9h30)

Escoleta “Projectes”
(9h00-16h00)

Escoleta “Compartim l’horabaixa”
(16h00-17h30)

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB