Els nostres projectes

Projecte educatiu del centre : Com treballem ?

Les primeres etapes de la vida són fonamentals per al desenvolupament integral dels nens , per això és necessari fomentar una gran activitat perquè aconsegueixin evolucionar al voltant de totes les seves potencialitats, activitats que han de ser proposades i preparades per un professional guiat per una acció pedagògica concreta .

El nostre projecte educatiu contempla els següents principis:

 

  • Aprenentatge i creixement com a processos indissociables. Mitjançant la pràctica educativa es proporcionarà al nen/a activitats i experiències adequades per possibilitar el correcte aprenentatge.
  • Contribuir al desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge a través d’experiències properes. Hem d’assegurar que les experiències siguin riques, estimulants, satisfactòries en si mateixes i que fomentin qualitats com l’atenció, el respecte als altres i la col·laboració.
  • Partir de les necessitats del nen atenent cada moment evolutiu. Mitjançant les rutines afavorirem la interiorització d’hàbits i actituds adequades a cada moment evolutiu.
  • Joc i moviment. Es realitzarà una programació flexible, amb activitats lúdiques múltiples i variades que facilitin la motivació i fomentin l’expressió a través de la creativitat i imaginació pròpia de cada nen.
  • Promoure relacions sòlides i positives amb els nens/es i adults. Ho aconseguirem propiciant un clima de seguretat i confiança que asseguri el progressiu aprenentatge d’hàbits i normes de convivència.
  • Globalització. La programació anual es basarà en eixos globalitza dors fonamentals.
  • Individualització. La participació i vocació del personal afavorirà una bona relació alumne-educadora propiciant confiança i seguretat a cada un/a dels nen/a del Centre.
  • Programació propostes educatives segons objectius i continguts curriculars(etapa de 0-3 anys).
  • Comunicació i coordinació centre educatiu i família.
  • Organització dels continguts mitjançant àmbits d’experiència: identitat i autonomia personal, medi físic i social i comunicació i representació.

Treballam realitzant projectes que poden anar variant al llarg del curs, i d’altres com la psicomotricitat o l’anglès que es mantenen.

Totes les activitats del centre es basen en el mateix projecte, adaptant-se a les diferents edats aconseguint així una interrelació entre nens i nenes que els permetrà relacionar-se, observar, manipular, experimentar, descobrir… de manera que el ritme d’aprenentatge en tot moment estigui marcat pels propis nens i nenes.

 

Els nostres projectes principals són:

PROJECTE D’ART
Els infants, podem apropar-los a les arts des de molt aviat; no cal esperar que tenguin una determinada edat, però és important començar aquest apropament afavorint el desenvolupament dels sentits.
A l’escoleta, l’apropament a les arts ha de ser sobretot un espai i un temps on l’infant experimenti i investigui situacions artístiques, amb objectes i materials; amb el moviment i l’expressió del seu cos; amb la seva veu i amb la música; amb les seves idees i els seus pensaments per expressar emocions i sentiments. obres exposades.

El projecte d’art es va adaptant a totes les edats fent així possible l’assoliment dels objectius correctament. L’artista en el que ens basem és en Joan Miró i les obres que treballem estan a la col·lecció permanent de la Fundació Pilar i Joan miró. Per clausurar el projecte els més grans fan una visita al museu i veuen les obres exposades.

PROJECTE DE PSICOMOTRICITAT

El concepte de psicomotricitat està directament relacionat amb el desenvolupament psicològic de l’infant, i aquest desenvolupament es produeix a través de la interacció activa de l’infant amb el medi que l’envolta, en un procés que va des del coneixement i control del propi cos i arriba fins al coneixement i l’acció sobre el món que l’envolta.
A partir dels grans blocs de continguts de la psicomotricitat, s’han organitzat les sessions d’aquests tallers entorn als apartats següents:

– Esquema corporal, possibilitats motrius i control postural.
– Exploració dels objectes i primeres classificacions.
– Comunicació corporal i verbal: socialització i dramatització.
– Percepció espacial i nocions de direcció, situació i distància.
– Descobriment del ritme.

Per a que els nostres petits ferrerets puguin fer les sessions d’una manera correcte tenim la sort de comptar amb la col·laboració del CEIP Blanquerna, al costat nostre, que ens deixa les seves instal·lacions (pavelló) un dia a la setmana. Els més grans van a fer les sessions allà des del mes de novembre fins al mes de juny. Quan és primavera la classe dels moixets (1-2 anys de principi d’any) els acompanyen. Els papàs i mamàs poden veure el que fan els seus fills mirant les fotos que els fem a l’accés restringit per a ells que tenim a la pàgina web.

Ens Embrutem

El que pretenem amb aquest projecte és despertar els sentits i les sensacions en els infants.
Jugar amb terra té molts beneficis per ells. Uns quants d’ells són:
– Connectar amb l’aire lliure
– Deixar anar la seva ment i imaginació.
– L’estimulació tàctil
– Coordinació entre mans i ulls
– Potenciar la creativitat i la motricitat.

Tenir un espai per explorar lliurement sense normes i amb elements diversos enriqueix de ben segur les experiències de l’infant.
És un projecte nou que agafem amb moltes ganes. Cada grup classe anirà una vegada a la setmana, per tenir el factor sorpresa. Hi haurà sessions lliures i altres amb elements escollits per treballar diferents objectius.

 

ELS NOSTRES PROJECTES
Anglès per a nins a partir d’1

Anglès per a nins a partir d’1 any amb KIDS&US

Des de fa ja 10 anys, impartim la metodologia de kids&us a partir dels 4 mesos, ja que consideram imprescindible aprofitar tot el potencial d’aprenentatge que tenen els nins fins als 6 anys, per adquirir, una llengua de una manera natural.
La majoria dels nostres alumnes, una vegada finalitzen la seva etapa a l’escoleta, continuen aprenent anglès amb kids&us, ja que es una metodologia que continua fins als 18 anys, a unes instalacions just devora l’escoleta.

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB

Petits Ferrerets