PROJECTE EDUCATIU

Projecte educatiu del centre : Com treballem ?

Les primeres etapes de la vida són fonamentals per al desenvolupament integral dels nens , per això és necessari fomentar una gran activitat perquè aconsegueixin evolucionar al voltant de totes les seves potencialitats, activitats que han de ser proposades i preparades per un professional guiat per una acció pedagògica concreta .
El nostre projecte educatiu contempla els següents principis:

  • Aprenentatge i creixement com a processos indissociables. Mitjançant la pràctica educativa es proporcionarà al nen/a activitats i experiències adequades per possibilitar el correcte aprenentatge.
  • Contribuir al desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge a través d’experiències properes. Hem d’assegurar que les experiències siguin riques, estimulants, satisfactòries en si mateixes i que fomentin qualitats com l’atenció, el respecte als altres i la col·laboració.
  • Partir de les necessitats del nen atenent cada moment evolutiu. Mitjançant les rutines afavorirem la interiorització d’hàbits i actituds adequades a cada moment evolutiu.
  • Joc i moviment. Es realitzarà una programació flexible, amb activitats lúdiques múltiples i variades que facilitin la motivació i fomentin l’expressió a través de la creativitat i imaginació pròpia de cada nen.
  • Promoure relacions sòlides i positives amb els nens/es i adults. Ho aconseguirem propiciant un clima de seguretat i confiança que asseguri el progressiu aprenentatge d’hàbits i normes de convivència.
  • Globalització. La programació anual es basarà en eixos globalitza dors fonamentals.
  • Individualització. La participació i vocació del personal afavorirà una bona relació alumne-educadora propiciant confiança i seguretat a cada un/a dels nen/a del Centre.
  • Programació propostes educatives segons objectius i continguts curriculars(etapa de 0-3 anys).
  • Comunicació i coordinació centre educatiu i família.
  • Organització dels continguts mitjançant àmbits d’experiència: identitat i autonomia personal, medi físic i social i comunicació i representació.

Treballam realitzant projectes que poden anar variant al llarg del curs, i d’altres com la psicomotricitat o l’anglès que es mantenen.

Totes les activitats del centre es basen en el mateix projecte, adaptant-se a les diferents edats aconseguint així una interrelació entre nens i nenes que els permetrà relacionar-se, observar, manipular, experimentar, descobrir… de manera que el ritme d’aprenentatge en tot moment estigui marcat pels propis nens i nenes.

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB

Petits Ferrerets