Família – Escoleta

La col·laboració i comunicació entre les famílies dels nens/es i l’Escola és fonamental per al bon funcionament del Centre.
Per aconseguir- ho es promouran una sèrie d’estratègies i activitats:

  • Escoltant-nos i informant-nos del dia a dia dels vostres fills i del seu procés educatiu.
  • Lliurament del llibret d’informació de l’alumne per saber des del primer moment quin és el funcionament, projecte educatiu del centre, objectius, reglament de règim intern, documentació, conèixer les instal·lacions, al personal del centre,…
  • Primera entrevista amb el papà i/o la mamà per realitzar des del centre educatiu un primer contacte amb la realitat de l’infant, es passarà un qüestionari al pares i es resoldran els dubtes que aquests presentin.
  • Reunió informativa anual per a cada nivell. per a xerrar del desenvolupament del curs, funcionament del centre i presentació de les educadores de cada nivell.
  • Entrevistes pedagògiques programades amb la tutora de l’aula del vostre fill. En aquestes reunions d’una hora aproximada de durada, l’educadora els informarà detalladament de la progressiva evolució del nen/a a l’escola des del seu començament. Realitzarà orientacions educatives per al desenvolupament d’estratègies que facilitin els canvis de comportament indesitjables del nen/a i informarà dels aspectes destacats i com s’han de continuar motivant per aconseguir un sòlid aprenentatge.
  • Xarxa social per a pares dels alumnes que assisteixen a l’escoleta amb usuari i contrasenya on a través d’una aplicació de mòbil podran veure el que ha fet i com ha estat durant el dia. També hi trobaran fotografies de les activitats, circulars, informacions,…
  • Entrades i sortides del nin del centre moment en el qual s’intercanvia amb els pares els aspectes més significatius del dia (complementària a la informació recollida en l’agenda)
  • Informes escrits d’avaluació del desenvolupament del nen que es realitzen semestralment.

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB