Família – Escoleta

La col·laboració i comunicació entre les famílies dels nens/es i l’Escola és fonamental per al bon funcionament del Centre.
Per aconseguir- ho es promouran una sèrie d’estratègies i activitats:

  • Escoltant-nos i informant-nos del dia a dia dels vostres fills i del seu procés educatiu.
  • Lliurament del llibret d’informació de l’alumne per saber des del primer moment quin és el funcionament, projecte educatiu del centre, objectius, reglament de règim intern, documentació, conèixer les instal·lacions, al personal del centre,…
  • Primera entrevista amb el papà i/o la mamà per realitzar des del centre educatiu un primer contacte amb la realitat de l’infant, es passarà un qüestionari al pares i es resoldran els dubtes que aquests presentin.
  • Reunió informativa anual per a cada nivell. per a xerrar del desenvolupament del curs, funcionament del centre i presentació de les educadores de cada nivell.
  • Entrevistes pedagògiques programades amb la tutora de l’aula del vostre fill. En aquestes reunions d’una hora aproximada de durada, l’educadora els informarà detalladament de la progressiva evolució del nen/a a l’escola des del seu començament. Realitzarà orientacions educatives per al desenvolupament d’estratègies que facilitin els canvis de comportament indesitjables del nen/a i informarà dels aspectes destacats i com s’han de continuar motivant per aconseguir un sòlid aprenentatge.
  • Agenda informativa diària per conèixer el desenvolupament del nin@ al llarg del dia complementada amb la recollida i contacte diari amb les educadores. A través de la llibreta informativa diària es farà conèixer a les famílies quin ha estat el desenvolupament del seu fill/a al llarg del dia. Es reflectiran tant els aspectes d’alimentació, son i higiene. Una informació molt completa que proporciona a les famílies les dades essencials sobre com ha passat el seu fill/al dia a l’Escola.
  • Entrades i sortides del nin del centre moment en el qual s’intercanvia amb els pares els aspectes més significatius del dia (complementària a la informació recollida en l’agenda)
  • Informes escrits d’avaluació del desenvolupament del nen que es realitzen semestralment.

Xarxa social per a pares dels alumnes que assisteixen a l’escoleta amb usuari i contrasenya. Plataforma on setmanalment es fa un diari de cada aula, es posen fotografies de les activitats, vídeos,…es pengen circulars, informacions,…

Centro de educación infantil aurtorizado por la Conselleria d’Educació. Nª código de centro: 07014119
Personal titulado y especializado. Titulación exigida por la Conselleria d’Educació CAIB